Monday, March 30, 2009

SEBAHAGIAN DARIPADA KARYA PROF.DR.HASHIM MUSA
 • JURNAL
  Hashim bin Musa. 1973. "Perbandingan Ringkas antara Konsep Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Struktural (A Brief Comparison between The Traditional and Structural Grammatical Concepts)", Jurnal Dewan Bahasa Jil. XVII, Bil. 1, Jan. 1973, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (h. 6‑19), (bertaraf antarabangsa ‑ international status).

  Hashim bin Musa. 1973. "Konsep Pasif dalam Bahasa Melayu (The Passive Concept in Malay Language)", Jurnal Dewan Bahasa , Jil. VII, Bil. 2, Feb. 1973, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (h. 50‑56), (bertaraf antarabangsa ‑ internatioanl status).

  Hashim bin Musa. 1976. "Tiga Rencana Linguistik (Three Linguistic Articles)", Jurnal Dewan Bahasa, Jil. XX, Bil. 11, Nov. 1976, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (h. 715‑732), (international status).


  Hashim bin Musa, Nik Safiah A Karim, Farid M Onn, Abdul Hamid Mahmood, 1986 (1993, 8th printing) Tatabahasa Dewan Jil. 1: Ayat (Dewan (Malay) Grammar Vol.I: Sentences), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.


 • BUKU AKADEMIK

  Hashim bin Musa, Nik Safiah A Karim, Farid M Onn, 1989 (1993, 7th printing) Tatabahasa Dewan, Jil. 2: Perkataan (Dewan Malay Grammar Vol. 2: Words), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

  Hashim bin Musa, 1990, Tatabahasa Bahasa Melayu: Huraian Berdasarkan Rumus Struktur Frasa (The Syntax of Malay: A Description Based on Phrase Structure Rules) , Agensi Penerbitan Nusantara, Kuala Lumpur

  Nik Safiah Karim, Farid M Onn, Hashim Hj Musa, Abdul Hamid Mahmood. 2003 (Cetakan kelapan/ 8th printing). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Dewan (Malay) Grammar: New Edition. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Hashim Hj Musa. 2008. Hati Budi Melayu: Pengukuhan Mengahadapi Cabaran Abad ke-21. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

  Hashim Hj Musa. 2007. Pelestarain Jawi dan Seni Khat. (dalam) Adu Yasran et al. (eds.) Cendekia: Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM.

  Hashim bin Musa, 1995. "Sejarah Awal Tulisan Jawi (Early History of the Malay Jawi Script)", paper presented at the International Conference and Exibition of Malay Manuscripts, organized by National Library of Malaysia, Kuala Lumpur, October 2‑4, 1995.

  Tulisan Jawi dan Kesan Keintelektualan Alam Melayu Serantau”, kertas kerja jemputan dalam Seminar Aksara: Menjejaki Tulisan Melayu. Anjuran National Library Board of Singapore dan Kesatuan Guru-Guru Bahasa Melayu Singapura, 10 Mac, 2007. di Singapura.

  Tulisan Jawi: Memperkasa, mengantrabangsa dan melestarikan 1000 tahun khazanah warisan bangsa Melayu.” Kertas kerja dalam SEBAHTERA, Semianr Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, Anjuran Bersama Akademi Pengajian Melayu dan Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan, pada 28 Jun, 2006.

  “Pelestarian Jawi dan seni khat.” Bengkel Pembudayaan Seni Khat. Kertas kerja jemputan khas Anjuran Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, pada 8-10 April, 2006, di Kuala Lumpur

No comments:

Post a Comment