Tuesday, March 31, 2009

PENERBITAN BAHAN ILMIAH
BUKU AKADEMIK, MONOGRAF DAN BUKU TEKS

Hashim bin Musa, 1977, Teori Innateness dan Konsep Asyhadu: Huraian tentang Bahasa, Akal dan Ilmu (Innateness Theory and Concept of Shahadah: Description of Language, Mind and Knowledge), Kertas Data/Monograf No. 17, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Hashim bin Musa, 1983, Ke Arah Penghayatan Islam Yang Sejati (, Pustaka Melayu Baru, Kuala Lumpur.

Hashim bin Musa, Nik Safiah A Karim, Farid M Onn, Abdul Hamid Mahmood, 1986 (1993, 8th printing) Tatabahasa Dewan Jil. 1: Ayat,,Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.


Hashim bin Musa, Nik Safiah A Karim, Farid M Onn, 1989 (1993, 7th printing) Tatabahasa Dewan, Jil. 2: Perkataan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Hashim bin Musa, 1990, Tatabahasa Bahasa Melayu: Huraian Berdasarkan Rumus Struktur, Agensi Penerbitan Nusantara, Kuala Lumpur

Hashim bin Musa, 1993, Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu: Satu Huraian dari Sudut Tatabahasa Generatif , Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Hashim bin Musa, Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, dan Abdul Hamid Mahmood, 1993, Tatabahasa Dewan Edisi Baharu , Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Hashim bin Musa, 1994, Pengantar Falsafah Bahasa (, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Hashim bin Musa, 1994, Falsafah Bahasa Melayu: Beberapa Aspek Kajian, DJ Gemilang, U.I.A., Petaling Jaya.

Hashim bin Musa, 1994, Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Melayu: Alirannya Berdasarkan Teks‑Teks Terpilih Kertas Data/Monograf Siri Baru 2, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.


Hashim bin Musa, 1997, Epigraphy Melayu: Sejarah Sistem‑Sistem Tulisan bagi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,

Hashim bin Musa dan Ong Chin Guan, 1998, Pengantar Ilmu Makna, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Hashim bin Hj Musa, 1999, Sejarah Perkembangan Tulisan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim bin Musa, 1999, Faslafah dan Logika Melayu: Suatu Pengenalan ,Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.

Hashim bin Hj Musa, 2001, Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Baru, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.

Hashim Hj Musa, 2001, Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu

Hashim Hj Musa, 2002, Agenda Melayu: Ke Arah Pembinaan Tamadun Melayu Bertaraf Dunia Alaf Ketiga Petaling Jaya: Institut Perkembangan Minda (INMIND).

Hashim Hj Musa, 2003. (Cetakan kedua/second printing). Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Nik Safiah Karim, Farid M Onn, Hashim Hj Musa, Abdul Hamid Mahmood. 2003 (Cetakan kelapan/ 8th printing). Tatabahasa Dewan Edisi BaharuKuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Hashim Hj Musa. 2004. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia: Menghadapi Globalisasi Barat . Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Hashim Hj Musa (ed.). 2005. Bahasa dan Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.

Hashim bin Musa. (Pengkaji) 2005. Karya Agung: Bustan al-Katibin Karangan Raja Ali Haji (Hassan Ahmad. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.
Hashim Musa, 2006. (Edisi Ke-2 Siri Lestari Bahasa) Epigrafi Melayu: Sejarah Tulisan dalam Bahasa Melayu Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Musa, 2006. (Edisi Ke-2 Siri Lestari Bahasa). Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi) S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Hj Musa. 2006. Pengantar Falsafah Bahasa Edisi Kedua Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Musa, 2008. Hati Budi Melayu: Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad ke-21. Serdang: Penerbit UPM.

Nik Safiah Karim, Farid M Onn, Hashim Hj Musa, Abdul Hamid Mahmood, 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

No comments:

Post a Comment